إطار عمل

ایمنی جامع مدارس

ایمنی جامع مدارس از طریق عملکردها و سیاست گذاری آموزشی منطبق با مدیریت بلایا در سطوح ملی، استانی، منطقه ای و محلی پیگیری میگردد و بر سه رکن زیر استوار است:

  1. تسهیلات یادگیری ایمن
  2. مدیریت بلایا در مدارس
  3. آموزش کاهش خطرپذیری و تاب آوری

بنیاد برنامه ریزی برای ایمنی جامع مدارس عبارت است از سنجش خطرپذیری مخاطرات چندگانه. مطلوبترین شکل این برنامه ریزی آن است که بخشی از سامانه های اطلاعات مدیریت آموزشی در سطوح ملی، استانی و محلی باشد. ایمنی جامع مدارس در تحلیل گسترده تر سیاست گذاری و مدیریت بخش آموزشی ادغام شده است و حاوی شواهد مورد نیاز برای برنامه ریزی و اقدام است.

معلومات عن المصدر

منشور

نشره

التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث و تعزيزالمرونة في قطاع التعليم (GADRRRES)
مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)

الموضوعات

الحد من مخاطر الكوارث
النزاعات - الحد من مخاطر النزاعات
المدارس الامنه و بيئه التعلم